:::..auf der hohen alm...:::

:::..auf der hohen alm...:::

Auf 1800 m in Zillertal !
Makro - Aufnahme ohne Stativ !