Sydney Opera House

Sydney Opera House

im Abendlicht