Ebony & Ivory

Ebony & Ivory

Die Tasten eines Yamaha-Pianinos